تعمیر یخچال فریزر و تعمیر ساید بای ساید

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات واﯾﺖ ﻫﺎوس

  ﺳﺮوﯾﺲ در ﻣﺤﻞ   در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻻزم ﺑﻮد ﻟﻮازم را ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ  100% و ﺗﻌﻤﯿﺮات در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺎدري ﻣﺠﺮب و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري و اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات را در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس و اﻋﻼم آدرس و ﺷﺮح ﺧﺮاﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮم ﺗﻤﺎس در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرن ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.  اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻗﻄﻌﺎت ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻏﯿﺮاﺻﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪرن ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داراي ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب اﺗﺤﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.  ﺳﺮوﯾﺲ دوره اي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮوﯾﺲ دوره اي ازﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و در ازاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي از ﺧﺮاب ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات واﯾﺖ ﻫﺎوس